تالار پذیرایی برای ختم

تالار برگزاری مراسم ختم

ای عزیز از دست داده
ما را شریک در غم بدان و افتخار همدردی به تالار امیرکبیر بده

الار امیر کبیر اولین تالاریست که غم و اندوه شما را با پذیرایی شایسته از هم دردانتان تسکین میدهد و از اینکه توانستید در شان متوفی از همراهان و همدردان پذیرایی کنید وظیفه خود را بنحو احسن به پایان میرساند
غم شما بزرگ است ولی اراده ما بزرگتر

با پذیرایی عالی که وظیفه ماست شما را در اغوش خواهیم گرفت و تسلیت خواهیم گفت