منوی تالار

غذا های اصلی

kabab-koobideh

چلوکباب کوبیده

سالاد + نوشابه

قیمت 60 ت

baghali-morgh-zereshk

باقالی پلو با مرغ - زرشت پلو با مرغ

سالاد + نوشابه

قیمت 50 ت

kobide-joje

چلو جوجه با کوبیده (برای هر نفر)

سالاد + نوشابه

قیمت 75 ت

baghali-gosht

باقالی پلو با گوشت گوسفندی

سالاد + نوشابه

قیمت 85 ت

baghali-gosht-joje

باقالی پلو با گوشت گوسفندی
جوجه کباب 50%

سالاد + نوشابه

قیمت 100 ت

barg-joje-koobideh

چلو کباب برگ گوسفندی
کوبیده
جوجه
(برای هر دو نفر)

سالاد + نوشابه

قیمت 100 ت

menu6

باقالی پلو با گوشت گوسفند 70%
زرشک پلو با مرغ 30 %
جوجه کباب و کوبیده (50% هر کدام)
خورشت فسنجان

سالاد+ نوشابه

قیمت 120 ت

پیش غذا

خوراک زبان - به ازای هر نفر

قیمت 35 ت

بیف استراگانف - به ازای هر نفر

قیمت 35 ت

جوجه چینی - به ازای هر نفر

قیمت 75 ت

ژله و کرم کارامل - به ازای هر نفر

قیمت 8 ت